Boston Marathon

Poster for the Boston Marathon.
For adidas America, Portland, Oregon